Innosilicon A6+ LTCMaster 挖矿盈利能力计算器

Innosilicon A6+ LTCMaster
GH/s

$/kWh

利润$32,060,570,657.24
奖励(WDC)6291560150057.89355
电费$3.02
利润$224,423,994,600.65
奖励(WDC)44040921050405.25000
电费$21.17
利润$961,817,119,717.09
奖励(WDC)188746804501736.78125
电费$90.72
利润$11,702,108,289,891.29
奖励(WDC)2296419454771131.00000
电费$1,103.76

描述

Innosilicon A6+ LTCMaster挖矿最赚钱的币种

名称出块时间
市值
兑换量
当前难度
全网算力
区块奖励24小时盈利
Worldcoin
Worldcoin
WDC
-
$ 0.0
$ 113.0
23.296 K
NaNH/s
3311832211713.8
WDC
$32,060,570,657.24
Dogecoin
Dogecoin
DOGE
~3,756.522
$ 23.9 B
$ 547.0 M
18.076 M
1.570 PH/s
10000
DOGE
$1.03
Einsteinium
Einsteinium
EMC2
~28,800
$ 2.4 M
$ 0.0
613.387
56.346 GH/s
2
EMC2
-$1.59
Florin
Florin
FLO
~9,600
$ 1.1 K
$ 0.0
190.530
10.628 GH/s
1.563
FLO
-$1.71
DGB-Scrypt
DGB-Scrypt
DGB
~5,400
$ 237.7 M
$ 1.2 M
227.943 K
14.485 TH/s
343.301
DGB
-$2.27
Litecoin
Litecoin
LTC
~7,854.545
$ 7.0 B
$ 184.7 M
38.289 M
1.159 PH/s
6.268
LTC
-$2.42
Myriad-Scrypt
Myriad-Scrypt
XMY
~43,200
$ 620.1 K
$ 0.0
34.754 M
90.037 TH/s
250
XMY
-$3.02
Viacoin
Viacoin
VIA
~NaN
$ 1.1 M
$ 0.0
213.670 K
38.328 TH/s
0.001
VIA
-$3.02
Verge-Scrypt
Verge-Scrypt
XVG
~21,600
$ 100.0 M
$ 5.8 M
0.041
944.328 KH/s
0
XVG
-$3.02

规格

Innosilicon A6+ LTCMaster
制造商Innosilicon
机型A6+ LTCMaster
算法Scrypt
释放2019年3月
尺寸360 x 155 x 247mm
重量9310g
噪声等级82db
风扇4
能耗2100 W
电压12V
界面Ethernet
温度5 - 45 °C
湿度5 - 95 %